Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy wyposażenia w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

ZAŁĄCZNIK:

ERINWEST DAMIAN ROGALSKI, Straszydle 343A, 36-043 STRASZYDLE zaprasza do złożenia oferty  na dostawę wyposażenia (opis i szczegóły w załącznikach) w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.04.2022

Pytania i odpowiedzi z dnia 2.05.2022

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę mebli w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.


ZAŁĄCZNIK:
1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego

ERINWEST DAMIAN ROGALSKI, Straszydle 343A, 36-043 STRASZYDLE zaprasza do złożenia oferty  na dostawę mebli, (opis i szczegóły w załącznikach) w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

Zapytanie ofertowe - meble

Załączniki

Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie o Braku Powiązań

Załącznik nr 3 - wizualizacja lady

Pytania i odpowiedzi z dnia 31.03.2022

ERINWEST DAMIAN ROGALSKI, Straszydle 343A, 36-043 STRASZYDLE uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe  dotyczące dostawy mebli zostało anulowane/pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z informacją zawarta w punkcie XI zapytania ofertowego : „Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.”

Dołącz do nas

  • facebook f
  • booking f

Newsletter